Search
Close this search box.
TT LÓP MSSV Họ lót Tên Chuyên cần
 (10%)
Quá trình
 (40%)
Thi cuối kỳ
 (50%)
Tổng điểm
(100%)
1 T2C1 21120325 Nguyễn Hồng Á 0,7 3,4 2,6 6,7
2 T2C1 21120334 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0,8 3,3 2,5 6,6
3 T2C1 21120341 Trần Võ Kim Chi 0,7 3,2 3,3 7,2
4 T2C1 21120346 Đinh Thị Xuân Đào 0,8 3,6 3,9 8,3
5 T2C1 21120349 Nguyễn Tấn Đạt 1 3,3 3,1 7,4
6 T2C1 21120350 Lê Thị Thúy Đẩu 0,8 2,6 3,1 6,5
7 T2C1 21120360 Nguyễn Hải Dương 1 3,6 3,5 8,1
8 T2C1 21120362 Quản Thị Thùy Dương 1 3,2 3,5 7,7
9 T2C1 21120040 Dư Thị Thúy Duy 0,6 2,3 3,6 6,5
10 T2C1 21120365 Nguyễn Trọng Duy 0,8 3,3 4,2 8,3
11 T2C1 21120368 Nguyễn Phương Duyên 1 3,6 4,6 9,2
12 T2C1 21120369 Phan Thị Mỹ Duyên 0,7 3,1 3,6 7,4
13 T2C1 21120371 Đinh Thị Quỳnh Giang 0,9 3,5 3,5 7,9
14 T2C1 21120377 Hồ Thị Ngọc 1 3,9 4,1 9
15 T2C1 21120057 Nguyễn Thị Thủy Hân 0,8 3,1 4,7 8,6
16 T2C1 21120062 Lê Thị Thanh Hảo 1 3,2 3,4 7,6
17 T2C1 21120383 Nguyễn Thị Thu Hiền 0,8 3,3 3,6 7,7
18 T2C1 21120384 Trần Thị Hiền 1 3,6 3,9 8,5
19 T2C1 21120389 Cao NhậT HoàNg 0,7 2,4 2,3 5,4
20 T2C1 21120392 Nguyễn Thị Thu Hồng 0,9 3,3 4,1 8,3
21 T2C1 21120393 Đào Tấn Hưng 0,7 3,2 3,3 7,2
22 T2C1 21120395 Lê Quang Huy 1 2,9 2,8 6,7
23 T2C1 21120396 Nguyễn Gia Huy 1 3,7 4,2 8,9
24 T2C1 21120090 Lý Văn Khang 1 3,2 3,9 8,1
25 T2C1 21120413 Vi Thị Hồng Liên 0,7 3,3 4,4 8,4
26 T2C1 21120417 Vũ Phương Linh 0,7 2,7 2,1 5,5
27 T2C1 21120126 Đinh Thị Xuân Mai 0,9 3,3 4,2 8,4
28 T2C1 21120426 Tống Thị Khánh Mai 0,8 2,7 0 3,5
29 T2C1 21120427 Nguyễn Lê Bảo Minh 0,8 3,3 3 7,1
30 T2C1 21120428 Nguyễn Thị Hồng 1 3,7 4,6 9,3
31 T2C1 21120434 Nguyễn Bình Phương Nam 1 3,2 3,8 8
32 T2C1 21120438 Trương Thị Quỳnh Nga 0,8 3,2 3,1 7,1
33 T2C1 21120149 Phạm Ngọc Ngân 1 3,3 1,7 6
34 T2C1 21120447 Nguyễn Yến Ngọc 0,8 3,1 4,5 8,4
35 T2C1 21120450 Nguyễn Thạch Nguyên 0,8 3 3,1 6,9
36 T2C1 21120158 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 1 3,5 3,6 8,1
37 T2C1 21120451 Trần Ngọc Thu Nguyệt 0,8 3,2 4,3 8,3
38 T2C1 21120453 Nguyễn Minh Nhật 0,9 3,7 3,8 8,4
39 T2C1 21120170 Nguyễn Ngọc Nhi 1 3,3 3,5 7,8
40 T2C1 21120458 Nguyễn Thị Yến Nhi 0,7 3 3,7 7,4
41 T2C1 21120462 Trần Thị Nhi 0,8 3,4 3,4 7,6
42 T2C1 21120463 Trần Thị Diệu Nhi 1 3,7 3,4 8,1
43 T2C1 21120464 Trần Yến Nhi 0,8 2,6 1,8 5,2
44 T2C1 21120179 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1 3,5 3,4 7,9
45 T2C1 21120469 Khưu Hồng Nhung 1 2,9 4,3 8,2
46 T2C1 21120472 Đỗ Thị Mỵ Nương 0,7 3,2 3,7 7,6
47 T2C1 21120474 Trần Thị Kim Oanh 0,6 2,7 3,4 6,7
48 T2C1 21120476 Phạm Hữu Phát 1 3,4 4,2 8,6
49 T2C1 21120477 Nguyễn Xuân Phong 0,7 3,1 3,2 7
50 T2C1 21120487 Huỳnh Thị Kim Phượng 1 3,4 4,3 8,7
51 T2C1 21120488 Trần Đình Quý 0,8 3 3,5 7,3
52 T2C1 21120489 Đinh Thị Ngọc Quyên 0,5 2,2 0 2,7
53 T2C1 21120491 Nguyễn Thị Bích Quyên 0,8 3,3 2,4 6,5
54 T2C1 21120219 Nguyễn Thị Phước Quyên 0,7 2,7 2,4 5,8
55 T2C1 21120495 Nguyễn Như Quỳnh 0,9 3,3 3,6 7,8
56 T2C1 21120496 Nguyễn Thị Quỳnh 1 3,6 3,5 8,1
57 T2C1 21120499 Trần Thị Thúy Quỳnh 0,8 3,3 2,6 6,7
58 T2C1 21120225 Ngô Văn Ru 0,9 2,8 2,7 6,4
59 T2C1 21120501 Đinh Phước Sang 0,8 3,4 3,4 7,6
60 T2C1 21120509 Nguyễn Thị Minh Tâm 0,8 3,3 2,4 6,5
61 T2C1 21120234 Nguyễn Thị Hồng Thắm 0,8 3,2 4 8
62 T2C1 21120514 Võ Thị Hồng Thắm 0,8 3,2 2,5 6,5
63 T2C1 21120515 Trần Thị Mỹ Thạnh 0,9 3,6 3,5 8
64 T2C1 21120240 Phạm Nguyễn Lam Thảo 1 3,2 3,1 7,3
65 T2C1 21120521 Vũ Dạ Thảo 0,7 3 3,9 7,6
66 T2C1 21120522 Nguyễn Hữu Thế 0,7 2,8 3,5 7
67 T2C1 21120244 Nguyễn Thị Bích Thi 1 3,8 4,6 9,4
68 T2C1 21120526 Nguyễn Thị Kim Thoa 1 3,8 4,6 9,4
69 T2C1 21120247 Nguyễn Thị Bích Thu 1 3,5 4 8,5
70 T2C1 21120530 Đỗ Thị Minh Thư 0,6 3,3 2,8 6,7
71 T2C1 21120536 Trần Thị Anh Thư 1 3,4 3 7,4
72 T2C1 21120537 Dương Minh Thuận 0,9 3 2,9 6,8
73 T2C1 21120541 Nguyễn Anh Thy 1 3,9 4,5 9,4
74 T2C1 21120543 Đoàn Tấn Tiến 0,7 2,8 2,4 5,9
75 T2C1 21120544 Trương Đình Tín 0,8 3,3 2,7 6,8
76 T2C1 21120546 Nguyễn Thị Thanh Trà 0,9 3,3 2,3 6,5
77 T2C1 21120551 Nguyễn Lê Bảo Trân 0,8 3,3 2,8 6,9
78 T2C1 21120554 Hồ Thị Kiều Trang 0,9 3,2 3,9 8
79 T2C1 21120556 Nguyễn Huyền Trang 1 3,6 3,6 8,2
80 T2C1 21120558 Phạm Thu Trang 0,7 3,2 3,3 7,2
81 T2C1 21120561 Nguyễn Thị Bích Triều 1 3,4 4,3 8,7
82 T2C1 21120277 Huỳnh Thị Diễm Trinh 0,7 3,3 2,3 6,3
83 T2C1 21120564 Lê Thị Mỹ Trinh 0,9 3,6 3,4 7,9
84 T2C1 21120566 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 1 3,1 4 8,1
85 T2C1 21116094 Nguyễn Quốc Trung 0,6 1,4 2,3 4,3
86 T2C1 21120570 Nguyễn Lê Xuân Trường 0,7 3,1 3,1 6,9
87 T2C1 21120572 Nguyễn Vũ Trường 0,8 3,4 2,7 6,9
88 T2C1 21120289 Thái Anh Tuấn 0,6 2,8 2,7 6,1
89 T2C1 21120579 Mai Thị Thanh Tuyền 0,9 3,2 3,1 7,2
90 T2C1 21120580 Nguyễn Thị Minh Tuyền 1 3,7 3,2 7,9
91 T2C1 21120585 Lưu Thị Ánh Tuyết 0,7 3,2 2,7 6,6
92 T2C1 21120588 Nguyễn Trần Tú Uyên 0,9 3,3 2,9 7,1
93 T2C1 21120590 Tô Thị Phương Uyên 0,8 3,1 4,1 8
94 T2C1 21124579 Nguyễn Trần Bảo Vinh 0,6 3 2,3 5,9
95 T2C1 21120608 Trần Thị Như Ý 1 3,5 3,8 8,3
96 T2C1 21120312 Trương Như Ý 1 3,5 3,6 8,1
97 T2C1 21120611 Nguyễn Thị Yến 0,8 3 4,8 8,6
1 T2C2 21120002 Nguyễn Lê Trường An 0,7 3,1 3,4 7,2
2 T2C2 21120326 Nguyễn Thị Thúy An 1 3,9 4 8,9
3 T2C2 21120009 Đinh Nguyễn Hoàng Anh 0,9 2,9 3,8 7,6
4 T2C2 21120012 Lương Thị Phương Anh 0,9 3,6 4,4 8,9
5 T2C2 21120329 Nguyễn Hoài Phương Anh 0,7 2,9 2,7 6,3
6 T2C2 21120018 La Ngọc Ánh 0,9 3,8 3,4 8,1
7 T2C2 21120318 Phạm Ngọc Ánh 1 3,4 2,8 7,2
8 T2C2 21120335 Nguyễn Minh Bảo 0,6 3,2 2,9 6,7
9 T2C2 21120336 Trần Gia Bảo 0,8 3,4 3,9 8,1
10 T2C2 21120337 Lê Thị Quỳnh Chi 0,6 2,8 1,8 5,2
11 T2C2 21120339 Lý Thị Kim Chi 0,9 3,7 4,3 8,9
12 T2C2 21120342 Trịnh Lâm 0,3 0,8 0 1,1
13 T2C2 21120344 Bùi Thị Kim 1 3,7 4 8,7
14 T2C2 21120345 Hồ Công Danh 1 3,6 2,8 7,4
15 T2C2 21120347 Hồ Ngọc Cẩm Đào 0,9 3,7 4,7 9,3
16 T2C2 21120348 Lê Võ Xuân Đào 0,9 3,4 2,7 7
17 T2C2 21120353 Lương Thị Thanh Diệu 1 3,7 2,7 7,4
18 T2C2 21120359 Vũ Tiến Dũng 0,9 3,5 4,1 8,5
19 T2C2 21120364 Ngô Tùng Duy 0,9 3,4 2,8 7,1
20 T2C2 21120367 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 1 3,6 4 8,6
21 T2C2 21120370 Trần Thị Lan Em 0,8 3,5 3,1 7,4
22 T2C2 21120373 Hoàng Thị Thu Giang 0,9 3,8 4,3 9
23 T2C2 21120381 Nguyễn Bảo Thanh Hằng 0,6 3,3 4,5 8,4
24 T2C2 21124350 Phạm Thanh Hiền 1 3,2 2,9 7,1
25 T2C2 21120385 Trương Thị Thu Hiền 0,9 3,2 3,7 7,8
26 T2C2 21120068 Nguyễn Đỗ Thị Hiếu 0,9 3,4 2,7 7
27 T2C2 21120386 Nguyễn Thanh Hiếu 0,9 3,2 3,8 7,9
28 T2C2 21120387 Nguyễn Thị Hồng Hoa 0,8 3,7 4,1 8,6
29 T2C2 21120397 Nguyễn Văn Thiện Huy 1 3,9 4 8,9
30 T2C2 21120398 Nguyễn Thị Huyền 0,6 3,6 3,8 8
31 T2C2 21120086 Nguyễn Vũ Thanh Huyền 0,7 3,3 2,9 6,9
32 T2C2 21120399 Phạm Thị Ngọc Huyền 1 3,9 3,7 8,6
33 T2C2 21120400 Thái Thị Khánh Huyền 0,8 3,3 4,1 8,2
34 T2C2 21120402 Trần Thế Khải 0,6 2,6 2,7 5,9
35 T2C2 21120409 Mai Thị Bích Kiều 1 3,6 4,6 9,2
36 T2C2 21120410 Mai Thị Kim 0,9 3,3 4,5 8,7
37 T2C2 21124389 Trần Thị Hà Lam 1 3,4 4,7 9,1
38 T2C2 21120411 Nguyễn Thị Lành 0,8 3,5 4,3 8,6
39 T2C2 21120414 Đặng Thị Hồng Linh 0,9 3,5 4 8,4
40 T2C2 21120415 Phạm Gia Linh 1 3,7 4,8 9,5
41 T2C2 21120418 Trần Thị Kiều Loan 0,7 3,5 3,3 7,5
42 T2C2 21120420 Phạm Hoàng Phi Long 0,8 2,8 2,3 5,9
43 T2C2 21120421 Nguyễn Văn Luân 0,7 3 3,6 7,3
44 T2C2 21120423 Nguyễn Hà Nhật Ly 0,8 3,4 4,7 8,9
45 T2C2 21120127 Nguyễn Thị Xuân Mai 0,9 3,4 4,7 9
46 T2C2 21120431 Nguyễn Lê Ngọc Mỹ 1 3,7 5 9,7
47 T2C2 21120433 Đinh Phương Nam 0,8 3,1 4,4 8,3
48 T2C2 21120435 Nguyễn Thị Phương Nam 0,9 3,1 4 8
49 T2C2 21120439 Nguyễn Ngọc Ngà 0,8 3,4 4,3 8,5
50 T2C2 21120440 Đặng Thị Bảo Ngân 0,9 3,6 4,7 9,2
51 T2C2 21120444 Phan Thị Châu Ngân 0,7 2,6 0 3,3
52 T2C2 21120446 Nguyễn Hồ Như Ngọc 0,8 3,5 4,3 8,6
53 T2C2 21120449 Nguyễn Khánh Nguyên 0,7 2,9 2,8 6,4
54 T2C2 21120452 Nguyễn Lê Xuân Nhàn 0,7 3,2 3,8 7,7
55 T2C2 21120457 Nguyễn Quỳnh Nhi 0,8 3,3 3,3 7,4
56 T2C2 21120459 Nguyễn Thị Yến Nhi 0,8 3,5 3,1 7,4
57 T2C2 21120461 Trần Đinh Vân Nhi 1 3,6 3,9 8,5
58 T2C2 21120470 Từ Thị Tuyết Nhung 0,9 3,6 4,7 9,2
59 T2C2 21120475 Nguyễn Thị Vương Phát 0,8 3,4 3,7 7,9
60 T2C2 21120479 Lê Ngọc Bảo Phúc 0,9 3,3 3,6 7,8
61 T2C2 21120482 Đinh Hoàng Thanh Phương 1 3 3,4 7,4
62 T2C2 21120484 Ngô Xuân Khánh Phương 0,7 2,8 2,5 6
63 T2C2 21120204 Phạm Lan Phương 0,6 3,2 4,3 8,1
64 T2C2 21120206 Phạm Thị Hoài Phương 0,7 3,8 4,2 8,7
65 T2C2 21120486 Phan Nhật Phương 0,8 3,5 2,5 6,8
66 T2C2 21120212 Nguyễn Huỳnh Kim Phượng 0,7 3,2 3,6 7,5
67 T2C2 21120493 Lê Hoàng Như Quỳnh 1 3,6 3,3 7,9
68 T2C2 21120494 Lê Thị Quỳnh 0,9 3,3 4,5 8,7
69 T2C2 21120497 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 1 3,8 4,3 9,1
70 T2C2 21120504 Nguyễn Thanh Sơn 0,7 2,8 3,1 6,6
71 T2C2 21120507 NguyễN Thị KiềU Sương 0,8 3,1 3,5 7,4
72 T2C2 21120508 Nguyễn Đình Tâm 1 3,5 3,7 8,2
73 T2C2 21120517 Dương Thị Ngọc Thảo 0,8 3,6 4,1 8,5
74 T2C2 21120520 Nguyễn Thị Thu Thảo 0,8 3,7 4,2 8,7
75 T2C2 21120524 Nguyễn Thanh Thiện 0,9 3,3 4 8,2
76 T2C2 21120251 Nguyễn Minh Thư 0,7 3,3 3,9 7,9
77 T2C2 21120545 Lê Thị Xuân Tỉnh 1 3,7 4,1 8,8
78 T2C2 21120547 Nguyễn Phương Trâm 0,9 3,4 3 7,3
79 T2C2 21120548 Nguyễn Quỳnh Trâm 0,7 3,4 2,3 6,4
80 T2C2 21120553 Đào Thùy Trang 0,8 3,4 3,8 8
81 T2C2 21120562 Hoàng Kiều Trinh 0,9 3,6 3,6 8,1
82 T2C2 21120565 Nguyễn Thị Trinh 1 4 4,7 9,7
83 T2C2 21120567 Kơ Ho Tou Neh Trình 0,8 3,3 2,4 6,5
84 T2C2 21120568 Nguyễn Thanh Trúc 0,8 3,3 3,9 8
85 T2C2 21120569 Đặng Lê Quang Trường 0,7 3 4,4 8,1
86 T2C2 21120574 Đỗ Thị Thanh 0,9 3,2 4,2 8,3
87 T2C2 21120575 Nguyễn Thị Ngọc 1 3,3 3,4 7,7
88 T2C2 21120577 Phan Thị Cẩm 1 3,4 2,1 6,5
89 T2C2 21120292 Hồ Nguyễn Thanh Tuyền 0,6 2,6 2,4 5,6
90 T2C2 21120582 Nguyễn Vương Thủy Tuyền 0,8 2,8 2,7 6,3
91 T2C2 21120583 Trần Thị Thanh Tuyền 1 2,8 0 3,8
92 T2C2 21120587 Lương Tố Uyên 0,9 3,6 2,7 7,2
93 T2C2 21120592 Huỳnh Thị Thúy Vân 1 3,7 4,2 8,9
94 T2C2 21120597 Ngô Thanh 0,7 3,4 3,3 7,4
95 T2C2 21120602 Phan Thị Tường Vy 0,9 3,5 2,9 7,3
96 T2C2 21120603 Trần Thị Trà Vy 0,7 2,6 4,8 8,1
97 T2C2 21120612 Nguyễn Thị Yến 0,7 2,9 3,4 7
1 T3C1 21155055 Cao Thị Lệ An 0,9 3,4 3,7 8
2 T3C1 21155056 Nguyễn Thị Hoài An 1 3,3 2,6 6,9
3 T3C1 21155058 Đỗ Thị Phương Anh 0,8 3,5 3,9 8,2
4 T3C1 21155059 Nguyễn Ngọc Anh 0,5 2,2 0 2,7
5 T3C1 21155060 Nguyễn Quốc Anh 0,9 3,3 4,5 8,7
6 T3C1 21155002 Trần Quốc Anh 0,2 0,9 0 1,1
7 T3C1 21155061 Trần Thị Anh 0,8 3,4 2,8 7
8 T3C1 21155064 Trần Nguyễn An Bình 0 0,1 0 0,1
9 T3C1 21155067 Lường Thị Kim Cúc 0,8 3,2 3,3 7,3
10 T3C1 21155068 Bùi Trần Huy Cương 0,9 2,9 2,6 6,4
11 T3C1 21155073 Lê Hiền Dịu 0,9 3,1 3,4 7,4
12 T3C1 21155074 Đinh Thị Minh Đoan 1 3,5 3,1 7,6
13 T3C1 21155075 Nguyễn Thị Thục Đoan 0,7 3,2 3,2 7,1
14 T3C1 21155077 Nguyễn Lê Hoàng Dung 0,9 3 3,6 7,5
15 T3C1 21155078 Bùi Hoàng Dương 0,7 2,3 2,9 5,9
16 T3C1 21155079 Phan Anh Duy 0,2 1 0 1,2
17 T3C1 21155080 Lê Thị Ngọc Duyên 0,9 3,5 3 7,4
18 T3C1 21155083 Nguyễn Hương Giang 0,8 3,7 3,9 8,4
19 T3C1 21155084 Nguyễn Thị Hậu Giang 0,9 3,4 4 8,3
20 T3C1 21155085 Lưu Thị Kim 1 2,2 2,5 5,7
21 T3C1 21155086 Nguyễn Hồng Diễm 1 3,1 3 7,1
22 T3C1 21155088 Đặng Ngọc Mai Hân 1 3,3 2,9 7,2
23 T3C1 21155089 Nguyễn Thị Hồng Hân 0,7 2,7 2,5 5,9
24 T3C1 21155090 Trương Thị Ngọc Hân 0,9 3,3 3,2 7,4
25 T3C1 21155091 Phạm Trung Hậu 0,9 2,6 3,2 6,7
26 T3C1 21155092 Nguyễn Lê Quốc Hiệp 1 3,8 3,8 8,6
27 T3C1 21155093 Trần Huỳnh Bảo Hoàng 0,7 2,5 2,5 5,7
28 T3C1 21155094 Trần Ngọc Hoàng 0,9 3,1 4,2 8,2
29 T3C1 21155095 Lưu Thị Minh Hoè 0,9 2,8 3,8 7,5
30 T3C1 21155096 Đặng Thị Thuý Hồng 0,6 2,8 4,5 7,9
31 T3C1 21155098 Hoàng Yến Hùng 0,4 1 2,3 3,7
32 T3C1 21155099 Cao Tiến Hưng 0,9 2,3 2 5,2
33 T3C1 21155100 Lưu Quốc Huy 0,8 3,1 2,3 6,2
34 T3C1 21155101 Trương Vinh Khải 0,8 3,3 2,3 6,4
35 T3C1 21155104 Lưu Vũ Đăng Khoa 0,6 3 2,6 6,2
36 T3C1 21155106 Trần Đăng Khoa 0,7 2,4 2,9 6
37 T3C1 21155108 Võ Châu Kiệt 0,7 2,3 1,6 4,6
38 T3C1 21155111 Phan Ly Ly 0,8 3,4 3 7,2
39 T3C1 21155112 Bùi Thành Thị Xuân Mai 0,7 3,2 4,5 8,4
40 T3C1 21155113 Trần Ngọc Mai 0,8 3,3 3,9 8
41 T3C1 21155114 Trần Minh Mẩn 0,9 3,2 2,4 6,5
42 T3C1 21155115 Lê Nguyễn Thảo My 0,8 3,4 2,8 7
43 T3C1 21155018 Lữ Thị Diễm My 0,7 3,4 3,8 7,9
44 T3C1 21155119 Nguyễn Thị Ngọc Năng 0,9 3,1 3,6 7,6
45 T3C1 21155019 Lê Thanh Ngân 0,8 2,7 2,6 6,1
46 T3C1 21155120 Nguyễn Thị Ngân 1 3,9 4,7 9,6
47 T3C1 21155020 Phạm Thị Kim Ngân 0,8 2,5 3 6,3
48 T3C1 21155122 Hoàng Văn Nghị 0,8 3 3,5 7,3
49 T3C1 21155123 Nguyễn Tấn Nghĩa 1 3,7 4,1 8,8
50 T3C1 21155124 Đỗ Thị Tuyết Nghiêm 1 2,5 2,8 6,3
51 T3C1 21155125 Cao Phạm Hồng Ngọc 0,6 2,5 2,9 6
52 T3C1 21155126 Nguyễn Thị Minh Ngọc 0,7 3,2 2,7 6,6
53 T3C1 21155127 Nguyễn Văn Nguyên 0,9 3,3 2,7 6,9
54 T3C1 21155130 Huỳnh Nguyễn Ngọc Nhi 0,8 3,4 3 7,2
55 T3C1 21155026 Phạm Trịnh Thảo Nhi 0,6 2,9 2,9 6,4
56 T3C1 21155131 Trương Tâm Như 0,9 3,2 3,3 7,4
57 T3C1 21155132 Vũ Thùy Yến Như 1 3,5 2,9 7,4
58 T3C1 21155133 Nguyễn Thị Phương Oanh 0,9 2,6 4,2 7,7
59 T3C1 21155134 Huỳnh Thành Phát 0,6 2,4 0 3
60 T3C1 21155135 Lê Thị Minh Phương 0,8 3,2 3,5 7,5
61 T3C1 21155136 Nguyễn Hoàng Mai Phương 0,9 3,3 3,5 7,7
62 T3C1 21155031 Nguyễn Thị Xuân Phương 1 3,4 3,2 7,6
63 T3C1 21155037 Phan Thảo Quyên 0,6 2,5 0 3,1
64 T3C1 21155140 Võ Ngọc Quyên 0,9 3,3 3,5 7,7
65 T3C1 21155141 Dương Thị Như Quỳnh 0,9 3,2 3,3 7,4
66 T3C1 21155142 Nguyễn Lý Như Quỳnh 0,8 3,6 4,1 8,5
67 T3C1 21155144 Trần Thị Diễm Quỳnh 0,7 3,2 2,6 6,5
68 T3C1 21155145 Võ Trúc Quỳnh 0,9 3,2 3,5 7,6
69 T3C1 21155146 Đặng Ngọc Thành Tài 0,5 2,5 0 3
70 T3C1 21155148 Nguyễn Tấn Tài 0,8 2,3 2,6 5,7
71 T3C1 21155149 Võ Trung Thành 0,7 3 2,8 6,5
72 T3C1 21155150 Lê Thị Ánh Thảo 0,8 3,1 3,6 7,5
73 T3C1 21155042 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0,8 2,8 2,9 6,5
74 T3C1 21155152 Nguyễn Minh Thiện 0,9 3,5 3,5 7,9
75 T3C1 21155153 Nguyễn Minh Thuận 0,7 3,2 3 6,9
76 T3C1 21155156 Phạm Minh Tiến 0,9 3,3 3,4 7,6
77 T3C1 21155159 Phạm Thị Thanh Trà 1 3,4 2,9 7,3
78 T3C1 21155160 Thái Ngọc Phương Trâm 1 3,5 3,1 7,6
79 T3C1 21155161 Huỳnh Nguyễn Quế Trân 0,7 2,5 2,3 5,5
80 T3C1 21155162 Lâm Thị Yến Trang 0,1 0,8 0 0,9
81 T3C1 21155163 Nguyễn Đỗ Thùy Trang 0,8 3,2 2,5 6,5
82 T3C1 21155165 Tạ Thị Thùy Trang 1 3,3 4,1 8,4
83 T3C1 21155166 Thạch Thị Huyền Trang 0,6 2,4 0 3
84 T3C1 21155167 Đặng Minh Trí 0,8 3,1 4,4 8,3
85 T3C1 21155169 Trần Minh Trí 0,8 2,7 2,6 6,1
86 T3C1 21155045 Huỳnh Thị Thủy Triều 0,8 3,3 3,5 7,6
87 T3C1 21155173 Huỳnh Trọng Tuấn 0,8 2,5 3,7 7
88 T3C1 21155048 Phan Thị Diệu Tuyền 0,7 3,2 2,6 6,5
89 T3C1 21155180 Nguyễn Hồng Vân 0,9 3,2 3,3 7,4
90 T3C1 21155181 Trần Thị Cẩm Vi 0,8 2,7 3,4 6,9
91 T3C1 21155182 Vũ Ngọc Thảo Vi 0,7 3,2 3,4 7,3
92 T3C1 21155184 Lý Thị Xuân Việt 0,9 3,2 4,5 8,6
93 T3C1 21155185 Đổng Thanh 1 3,2 4,7 8,9
94 T3C1 21155186 Đặng Ngọc Tường Vy 1 3,8 3,9 8,7
95 T3C1 21155187 Phạm Quỳnh Khánh Vy 0,8 3,2 4,4 8,4
96 T3C1 21155052 Trần Đinh Thảo Vy 0,8 2,5 2,8 6,1
97 T3C1 21155190 Nguyễn Thị Mai Xuân 0,8 2,8 2,9 6,5
98 T3C1 21155191 Lâm Võ Hoàng Yến 0,8 3,3 3,8 7,9
1 T3C3 21155063 Nguyễn Dương Bình 0,7 2,8 3,6 7,1
2 T3C3 21116122 Trần Trọng Chánh 1 3,3 2,3 6,6
3 T3C3 21116124 Trần Thị Minh Châu 0,7 2,3 1,9 4,9
4 T3C3 21116127 Võ Thị Mỹ Cúc 0,7 2,2 2,5 5,4
5 T3C3 21124321 Trần Thị Phương Dung 1 3,4 4,6 9
6 T3C3 21120366 Bùi Thị Mỹ Duyên 0,7 2,4 3,2 6,3
7 T3C3 21124044 Lưu Ngọc Duyên 1 3,1 3,2 7,3
8 T3C3 21124331 Nguyễn Thị Lê Duyên 0,7 3 2,8 6,5
9 T3C3 21116022 Trương Thị Ngọc Duyên 0,6 2,3 2,3 5,2
10 T3C3 18155024 Đỗ Anh Hào 0,7 2,9 2,4 6
11 T3C3 21124347 Nguyễn Nhật Hào 1 0,6 0 1,6
12 T3C3 21124358 Nguyễn Huy Hoàng 0,8 2,3 2,6 5,7
13 T3C3 21124079 Võ Thị Ánh Hồng 0,5 2,2 0 2,7
14 T3C3 21124367 Hồ Quang Huy 1 3,5 2,9 7,4
15 T3C3 21124117 Nguyễn Khánh Linh 0,8 2,8 2,4 6
16 T3C3 21124399 Đào Công Lộc 1 3,6 3,8 8,4
17 T3C3 21124129 Bùi Hải Nam 0,7 2,1 2,3 5,1
18 T3C3 21124420 Lê Huỳnh Kim Nga 0,8 2,4 3 6,2
19 T3C3 20116066 Kiều Trịnh Ngọc Ngân 1 3,3 2,8 7,1
20 T3C3 21124430 Nguyễn Trọng Nghĩa 0,9 2,8 2,9 6,6
21 T3C3 21120445 Nguyễn Hà Minh Ngọc 1 3,6 2 6,6
22 T3C3 21124141 Trần Thẩm Bảo Ngọc 0,8 3,1 2,8 6,7
23 T3C3 18155068 Nguyễn Thành Phát 0,7 2,5 2,4 5,6
24 T3C3 21135338 Nguyễn Quang Phước 1 2,7 2,6 6,3
25 T3C3 21124181 Dương Diễm Quỳnh 0,8 2,7 3 6,5
26 T3C3 21116203 Ngô Thị Mai Quỳnh 1 2,6 2 5,6
27 T3C3 21124487 Trần Thị Ngọc Thanh 0,7 2,4 3,3 6,4
28 T3C3 20116260 Nguyễn Trần Nhật Thiện 1 2,7 3 6,7
29 T3C3 21120532 Ngô Thị Anh Thư 0,9 3 3,8 7,7
30 T3C3 21124509 Võ Công Thương 1 3,5 3,7 8,2
31 T3C3 21120542 Dương Lục Thu Tiên 0,7 2,8 3,6 7,1
32 T3C3 21124513 Phạm Cẩm Tiên 0,8 3,3 3,4 7,5
33 T3C3 21124517 Trương Đức Vạn Toàn 1 3,3 3,7 8
34 T3C3 21124253 Võ Lê Uyên 0,7 2,8 3,4 6,9
35 T3C3 20118288 Lương Nhật Trần Vinh 1 3,1 2,3 6,4
36 T3C3 21120606 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1 2,6 2,3 5,9
1 T5C2 21124003 Phan An 0,9 3 3,1 7
2 T5C2 21124004 Đoàn Thị Mai Anh 0,6 2,7 3 6,3
3 T5C2 21120328 Hoàng Tuấn Anh 0,9 3,6 4,7 9,2
4 T5C2 21124292 Lê Hoàng Anh 1 3,6 4,4 9
5 T5C2 21124298 Võ Thị Hồng Ánh 0,7 3 2,9 6,6
6 T5C2 21155062 Nguyễn Hoài Bảo 1 3,2 4 8,2
7 T5C2 21124303 Nguyễn Thanh Bình 0,7 3,3 2,2 6,2
8 T5C2 21155065 Nguyễn Thị Ngọc Châm 0,9 3,7 3,3 7,9
9 T5C2 21155066 Lê Nguyễn Quỳnh Châu 0,8 2,8 4,4 8
10 T5C2 21124023 Nguyễn Đại Huy Cường 0,7 2,7 4,4 7,8
11 T5C2 21120035 Võ Văn Đợi 0,8 3,4 3,6 7,8
12 T5C2 21124319 Trần Phương Đông 0,9 3,1 3,2 7,2
13 T5C2 21124032 Võ Thanh Phạm Duẩn 0,9 3,2 4,1 8,2
14 T5C2 21124573 Hồ Công Đức 1 3 1,5 5,5
15 T5C2 21124320 Nguyễn Anh Đức 0,9 3 2,4 6,3
16 T5C2 21120361 Nguyễn Thị Thùy Dương 0,6 3,1 2,3 6
17 T5C2 21124324 Nguyễn Xuân Duy 1 3,4 4,5 8,9
18 T5C2 21124328 Lâm Thị Hồng Duyên 0,8 3,1 4,1 8
19 T5C2 21124332 Lâm Quỳnh Giao 0,9 2,6 2,9 6,4
20 T5C2 21124333 Đoàn Vũ 0,6 2,1 2,5 5,2
21 T5C2 21124334 Lê Thị Hoàng 0,9 3,3 2,6 6,8
22 T5C2 21155087 Đinh Ngọc Hải 1 3 2,4 6,4
23 T5C2 21124346 Huỳnh Lê Minh Hạnh 0,7 2,8 3,6 7,1
24 T5C2 21124348 Võ Sơn Hào 1 3,9 4,9 9,8
25 T5C2 21120067 Đinh Nguyễn Trung Hiếu 0,7 2,9 3,4 7
26 T5C2 20163120 Lương Thị Hòa 0,6 3,7 3 7,3
27 T5C2 21124077 Lê Minh Hoàng 1 3,2 2,6 6,8
28 T5C2 21120391 Kiều Hiền Hoa Hồng 0,8 3 2,6 6,4
29 T5C2 21124361 Phạm Thị Siêu Hồng 1 3,2 3,6 7,8
30 T5C2 21124366 Đoàn Quốc Huy 0,9 2,9 3 6,8
31 T5C2 21124373 Trần Thanh Huy 0,9 3,1 3,3 7,3
32 T5C2 21124376 Nguyễn Thị Hải Huyền 1 3,1 2,6 6,7
33 T5C2 21124578 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 0,8 2,9 4,4 8,1
34 T5C2 21124379 A – Bec Kham 0,7 3,1 2,1 5,9
35 T5C2 20154164 Nguyễn Công  1 2,8 4,5 8,3
36 T5C2 21124408 Dương Thị 0,6 3,3 2,4 6,3
37 T5C2 19155050 Lê Thị Xuân Mai 0,7 3,1 2,8 6,6
38 T5C2 21120145 Mạnh Thị Thuý Nga 1 3,2 3,5 7,7
39 T5C2 20118206 Phan Trọng Nghĩa 1 3,5 3,6 8,1
40 T5C2 20112060 Lý Minh Ngọc 1 3,9 4,8 9,7
41 T5C2 21124433 Nguyễn Quốc Bảo Nguyên 0,6 2,2 2,2 5
42 T5C2 20163126 Cao Lê Hoàng Nguyệt 0,8 3,2 2,6 6,6
43 T5C2 21124436 Đoàn Công Nhân 1 3,3 3,2 7,5
44 T5C2 20122430 Lê Hoàng Nhi 0,7 3 3,3 7
45 T5C2 21124167 Võ Thảo Như 1 2,9 2,6 6,5
46 T5C2 21124450 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 0,8 3 3,4 7,2
47 T5C2 21124168 Trần Minh Nhứt 0,7 3,1 1,9 5,7
48 T5C2 21121022 Lương Hữu Phát 0,8 2,7 1,8 5,3
49 T5C2 19120152 Lê Minh Phú 0,8 2 0 2,8
50 T5C2 21124172 Nguyễn Thiên Phú 0,7 2,6 3,6 6,9
51 T5C2 21120213 Nguyễn Quốc Minh Quân 0,9 3,1 3,6 7,6
52 T5C2 21124464 Trần Minh Quang 0,5 2,2 0 2,7
53 T5C2 21124566 Trang Nguyễn Ái Quốc 0,9 3 2,3 6,2
54 T5C2 21124468 Huỳnh Dương Phú Quý 0,7 3,1 3,6 7,4
55 T5C2 21120492 Bùi Ngọc Như Quỳnh 0,7 3,3 3,2 7,2
56 T5C2 20120269 Nguyễn Nhựt Tân 1 2,9 3,2 7,1
57 T5C2 20120270 Trương Thái Tân 0,7 2,6 3,5 6,8
58 T5C2 21124574 Lê Viết Thanh 0,8 2,4 2,1 5,3
59 T5C2 21124488 Thân Minh Thành 0,6 2 1,9 4,5
60 T5C2 21120535 Trần Minh Thư 1 3,7 3,8 8,5
61 T5C2 21120540 Nguyễn Thanh Thủy 0,8 3,2 2,4 6,4
62 T5C2 19124293 Phạm Vũ Nhã Trâm 1 3,2 3,2 7,4
63 T5C2 21124232 Hồ Thị Xuân Trang 0,7 3,3 2,2 6,2
64 T5C2 19155103 Nguyễn Thị Thùy Trang 0,8 3,6 3,7 8,1
65 T5C2 21124233 Nguyễn Thùy Trang 0,9 3,6 4,1 8,6
66 T5C2 21120563 Hoàng Ngọc Kiều Trinh 0,9 3,2 4,1 8,2
67 T5C2 21124241 Tống Minh Trung 1 3,2 4,1 8,3
68 T5C2 21120573 Đặng Minh 0,7 2,6 3,2 6,5
69 T5C2 21124538 Bùi Quốc Tuấn 1 3,2 3,4 7,6
70 T5C2 21120578 Uông Mạnh Tưởng 0,9 2,7 3,3 6,9
71 T5C2 21120291 Đặng Quế Tuyền 1 3,4 3,3 7,7
72 T5C2 21124544 Nguyễn Trần Lan Uyên 1 2,6 2,8 6,4
73 T5C2 21120589 Phạm Nguyễn Thùy Uyên 0,7 2,7 2,9 6,3
74 T5C2 21124568 Vũ Xuân Nhật Uyển 0,9 3,7 3,3 7,9
75 T5C2 21120593 Nguyễn Thị Nhã Vi 1 3,5 4,4 8,9
76 T5C2 21120594 Phan Lê Hoàng Vi 0,8 3,3 4 8,1
77 T5C2 21124278 Lê Ngọc Yến 0,9 3 3,7 7,6